Mga Piling Paksa ng Patnugot

Altapresyon (High Blood Pressure)

Sa Pilipinas, mahigit-kumulang 15 milyong Pilipino ang may altapresyon o high blood pressure. Ito rin ay kilala sa tawag na hypertension.

Tuberkulosis (Tuberculosis)

Ang tuberkulosis (tuberculosis), kilala rin bilang “TB,” ay isang lubhang nakahahawang sakit sa baga.

Stroke (Atake sa Utak)

Kung may atake sa puso, mayroon ding atake sa utak at mas kilala ito sa tawag na stroke.

Kanser sa Baga (Lung Cancer)

Sa lahat ng mga uri ng cancer, ang lung cancer o kanser sa baga ang siyang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino.

HIV/AIDS

Ang sakit na acquired immunodeficiency syndrome, o AIDS, ay isang uri ng nakahahawang sakit.