Ano ang gamot sa Bird Flu?

Ang paggagamot sa sakit na Bird Flu ay tulad din ng paggagamot sa karaniwang trangkaso. Ang mga gamot na antiviral tulad ng osetalmivir at zanamivir ay makatutulong na pabagalin ang progreso ng pagkakasakit kung maibibigay sa mga unang araw pa lamang ng pagkakaranas ng mga sintomas ng sakit. Bukod dito, maaring pangalagaan na lamang muna ang pasyente habang hinihintay na makabuo ng sariling panlaban sa virus ang katawan (antibodies) hanggang sa kusang mawala na ang sakit.