Ano ang mga sintomas ng Bird Flu?

Gaya rin ng karaniwang trangkaso, ang pagkakaranas ng mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, ubo, sipon, at nanakit na lalamunan ay mararanasan din sa Bird Flu. Kadalasang nararanasan ito 2 hanggang 8 araw mula nang mahawa sa sakit. Narito ang listahan ng mga sintomas na hatid ng Bird Flu:

  • Lagnat na umaabot ng 38° C
  • Dry cough, o ubo na walang plema
  • Pananakit ng lalamunan o Sore Throat
  • Pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan
  • Pagsusuka
  • Pagtatae
  • Pagtulo ng sipon
  • Hirap sa pagtulog
  • Impeksyon sa mata gaya ng sore eyes

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ang mga sintomas na nararanasan ay hindi humuhupa kahit pa nabigyan na ng gamot, marapat lang na dalhin na sa pagamutan. Ang mga paglala ng kondisyon gaya ng pagkakaroon ng pulmonsya ay maaaring maiwasan kung maagang magagamot.