Ano ang mga sintomas ng Colon Cancer (Kanser sa Bituka)?

Sa pagsisimula ng kanser sa bituka, hindi agad ito makikitaan ng anumang sintomas. Ngunit may ilang senyales na maaring mapansin tulad ng:

  • Pagbabago sa paraan ng pagdudumi. Maaring napapadalas ang konstipasyon o ang matigas na dumi pati rin ang diarrhea o ang matubig na pagtatae.
  • Pagdurugo kasabay ng pagdumi.
  • Presensya ng maiitim na patse ng dugo sa dumi.
  • Pananakit o di kompurtableng pakiramdam sa tiyan
  • Hindi maipaliwanag na pangangayayat, kawalan ng gana sa pagkain at madaling mapagod
  • Pananakit sa bahagi ng tumbong.

Kinakailangan na magpasuri agad sa doktor kung mapapansin at napapadalas ang mga senyales na nabanggit. Kung mapapabayaan, maaring ito’y maging sanhi ng anemia dahil sa patuloy na pagdurugo.