Ano ang mga sintomas ng Hika o asthma?

Ang pamamaga at sobrang mucus sa mga daluhan ng paghinga ang nagdudulot ng mga sintomas na nararanasan sa pagkakaroon ng hika. Ang mga sintomas na maaaring maranasan kasabay ng atake ng hika ay ang sumusunod:

Image Source: www.blueair.com

  • Pag-ubo, lalo na sa gabi
  • Matunog na paghinga o wheezing
  • Hirap sa paghinga
  • Paninikip ng dibdib
  • Panghihina
 • Hirap sa pagtulog

Sa ibang kaso naman kung saan malala ang atake ng hika, ang indibidwal ay maaaring makaranas ng sumusunod:

 • Pamumutla
 • Pagpapawis
 • Mabilis at putol-putol na paghinga
 • Hirap sa pagsasalita
 • Pag-aasul ng labi at mga kuko

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang mga sintomas ng karaniwang kaso ng hika ay madali namang nalulunasan sa pamamagitan ng mga gamot na nireseta para sa hika. Ngunit sa pagkakaroon ng malalang kaso ng hika, maaaring maging sobrang mapanganib at makamatay. Ang malalang kaso ng hika ay maaaring ituring na emergency kung nahihirapan na sa paghinga at hindi bumubuti ang pakiramdam kahit pa may gamutan.