Ano ang mga sintomas ng insomnia o hirap makatulog?

Ang mga sintomas ng insomnia ay ang sumusunod:

  • Hirap sa pagtulog sa gabi.
  • Nagigising sa kalagitnaan ng pagkakatulog
  • Maagang nagigising sa umaga
  • Pagiging antukin sa araw.
  • Madaling mapagod
  • Kawalan ng pokus, hirap sa konsentrasyon at pagmememorya
  • Pananakit ng ulo

Kailan kinakailangang kumunsulta sa doktor?

Kung ang insomnia ay nakaaapekto na sa pang-araw-araw na gawain, makabubuti nang magpatingin sa doktor upang agad na matukoy kung ano ang sanhi ng hirap sa pag-tulog at agad itong malunasan. Maaring lumapit sa isang psychiatrist upang mabigyan ng kinauukulang gamot sa sakit, o kaya’y lumapit sa isang psychologist upang mas mapaliwanagan sa mga maaaring sanhi ng hirap sa pagtulog.