Ano ang mga sintomas ng leptospirosis?

Ang leptospirosis ay hindi agad ang epekto sa tao; ito’y nagpapamalas ng sintomas matapos lamang ang 4-14 na araw makalipas ang pagkabasa o pagkalublob sa tubig-baha.

Ang mga sintomas ng leptospirosis ay ang mga sumusunod:

Sa umpisa

 • Parang tinatrangkaso
 • Lagnat
 • Panginginig
 • Pananakit ng katawan (nangangalos)
 • Panakakit ng kasukasuan
 • Sakit sa ulo
 • Pananakit ng tiyan
 • pagsusuka
 • pagtatae

Kung may komplikasyon

 • Paninilaw ng katawan
 • Mahapdi na pag-ihi
 • Ihi na kulay-tsaa
 • Kawalan ng ganang kumain
 • Binabalisawsaw

Hindi pare-pareho ang sintomas ng leptospirosis; depende ito sa tao. Maraming katulad na sakit ang leptospirosis, gaya ng trangkaso, dengue fever, at iba pa, kaya mahalagang masuri ng doktor bago masabi na isang tao ay may leptospirosis.