Ano ang mga sintomas ng Malaria?

Ang pagkakaranas ng mga sintomas ng sakit na malaria ay kadalasang nagsisimula isang linggo matapos makagat ng apektadong lamok. Ang mga sintomas ng sakit na ito ay binubuo ng serye ng pabalik-balik na pag-atake ng lagnat na at iba pang kondisyon gaya ng sumusunod:

Image Source: www.childrenscolorado.org

  • Katamtaman o malalang panginginig ng mga kalamnan
  • Mataas na lagnat
  • Matinding pagpapawis

Ito rin ay maaaring may kaakibat pa na ibang karamdaman gaya ng sumusnod:

  • Pananakit ng ulo
  • Pagsusuka
  • Pagtatae
  • Madaling pagkapagod
  • Pamamaga ng lapay
  • Pananakit ng mga kalamnan

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Agad na magpatingin sa oras na makaranas ng mataas at pabalik-balik na lagnat lalo na kung nanggaling sa lugar na may mga kaso ng malaria. Maaaring lumapit sa mga institusyon gaya ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM) na bihasa sa mga kaso ng karamdamang gaya ng malaria.