Ano ang mga sintomas ng Pag-abuso sa pag-inom ng alak o Alcoholism?

Ang pagiging alcoholic ay maaaring magpakita ng mga senyales at sintomas gaya ng sumusunod:

 • Hindi magawang limitahan ang pag-inom ng alak
 • Malakas na pangangailangan sa pag-inom ng alak
 • Mataas na tolerance sa pag-inom ng alak
 • Nagtatago ng alak at umiinom kahit mag-isa
 • Dumadanas ng mga withdrawal syndrome kapag hindi umiinom ng alak gaya ng:
  • Panginginig
  • Pagliliyo
  • Pagpapawis
 • Madalas na pagkakalimot
 • Pagiging iritable lalo na kung walang alak sa paligid
 • Kagustuhang uminom ng alak upang mas mapabuti ang pakiramdam
 • Kawalan ng interes sa ibang mga bagay

Bukod sa mga nabanggit, maaaring makitaan din ng mga sintomas na pisikal:

 • Pangangamoy alak ng hininga at pawis
 • Namumulang balat
 • Namumulang mata
 • Napapabayaan ang pansariling hygeine
 • Mabilis na pagkawala ng atensyon sa mga bagay-bagay

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung sa tingin mo ay dumadanas ka o ang miyembro ng pamilya ng mga nabanggit na sintomas mangyari lamang na lumapit sa doktor upang matingnan. Makatutulong din ang opinyon ng mga tao na nasa paligid kung kinakailangan na nga ang pagpapatingin sa doktor.