Ano ang mga sintomas ng rayuma o arthritis?

Ang ilan sa mga sintomas ng rayuma ay ang sumusunod:

  • Pananakit ng mga kasu-kasuan
  • Pamamaga ng mga kasu-kasuan
  • Paninigas ng mga kasu-kasuan, lalo na sa paggising sa umaga o sa tuwing mauupo ng mataagal na panahon.
  • Hirap sa pag-unat ng mga kasu-kasuan
  • Madaling kapaguran

Iba-iba ang sintomas ng rayuma na maaaring maramdaman ng bawat indibidwal. Maaring ang iba’y makaranas ng pananakit at pamamaga sa mahabang panahon at ang iba nama’y patigil-tigil na pananakit.