Ano ang mga sintomas ng Sore Throat?

Kung bunga ng karaniwang sipon:

  • Pagbahing
  • Pagluluha
  • Ubo
  • Sinat
  • Kaunting pananakit ng ulo o katawan

Kung bunga ng trangkaso:

  • Panghihina
  • Pananakit ng katawan at kasu-kasuan
  • Panginginig
  • Pagpapawis
  • Mataas na lagnat