Ano ang mga sintomas ng Typhoid Fever?

Ang sintomas ng typhoid ay kadalasaang nararanasan matapos ang 1-2 linggong incubation period ng Salmonella. At ang sintomas ay nagpapabago-bago sa pagtagal ng panahon. Narito ang mga sintomas na maaaring maranasan sa unang linggo ng pagkakasakit:

Kung hindi mabibigyan ng lunas sa unang linggo ng pagkakasakit, maaaring lumala ito at umabot sa ikalawang antas ng sakit. Sa ikalawang antas ng typhoid, maaaring makaranas ang sumusunod na sintomas:

  • Hindi bumababang lagnat
  • Patuloy na pagtatae, o maaaring hirap sa pagtae
  • Matinding pananakit ng tiyan

Sa pangatlong linggo na hindi pa rin magamot, ang mga sintomas ay lalo pang lalala at maaari pang makaranas ng sumusunod:

  • Pagdedelirio
  • Hirap sa pagkilos at pagtirik ng mata.
  • Maaari ding magsimula ang pagdurugo sa bituka at tiyan.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Sa simula pa lang na nakakaranas ng walang humpay at mataas na lagnat, dapat nang mabahala at agad na magpatingin sa doktor. Ang typhoid ay kailangang agad na malunasan bago ito magsimulang magdulot ng pagdurugo sa katawan. Kung mapapabayaan, ang mga komplikasyon ng typhoid ay maaaring makamatay.