Ano ang mga sintomas ng Atake sa Puso?

  • Mabigat o masakit na pakiramdam sa dibdib
  • Gumagapang ang pananakit sa leeg, braso at batok.
  • Pagpapawis, pagsusuka, at pagkahilo
  • Panghihina at hirap sa paghinga
  • Iregular o mabilis na pagtibok ng puso
  • Panlalamig ng katawan
  • Pakiramdam na parang nasasakal

Ang mga sintomas na nabangit ay maaring maramdamn at tumagal ng 30 minuto o higit pa.