Acetylcysteine

Kaalaman sa Gamot na Acetylcysteine

Generic name: Acetylcysteine

Brand name: Hidonac, Fluimucil, Nacetyl

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang acetylcysteine ay isang uri ng gamot na makatutulong sa pagpapalambot ng plema sa daluyan ng paghinga. Kadalasan itong nirereseta para sa mga sakit na emphysema, bronchitis, pulmonya, at iba pa.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Acetylcysteine?

Ang gamot na acetylcysteine ay karaniwang nakahanda bilang tableta, kapsula, gamot na tinuturok, at gamot na ginagamitan ng inhaler.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang acetylcysteine ay maaaring inumin nang may laman o kaya ay walang laman ang tiyan.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Acetylcysteine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa acetylcysteine
 • sakit na hika o asthma
 • sakit sa atay at bato
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • diabetes
 • ulcer sa sikmura
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang acetylcysteine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Makabubuti rin ang pagkonsulta muna sa doktor bago ang pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o pananakit ng katawan na mabibiling over-the-counter. Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng acetylcysteine sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Acetylcysteine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na acetylcysteine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng acetylcysteine.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • biglaang pananakit ng tiyan, pagdurugo ng dumi, pag-ubo at pagsuka na may kasamang dugo.
 • pamamanas ng katawan at mabilis na pagdagdag ng timbang
 • hirap sa pag-ihi at pamamaga ng binti

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Acetylcysteine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.