Acitretin

Kaalaman sa Gamot na Acitretin

Generic name: Acitretin

Brand name: Neotigason

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang acitretin ay gamot para sa kondisyon ng psoriasis. Ang psoriasis ay isang sakit sa balat kung saan natutuklap, nanunuyo, at nangangaliskis ang mga balat dahil sa sobrang reaksyon ng immune system. Kadalasan, ang gamot na ito ay inirereseta lamang kung hindi na mabisa ang iba pang gamot para sa psoriasis.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Acitretin?

Ang acitretin ay kadalasang nakahanda bilang kapsula na iniinom. Ngunit mayroon ding nakahanda bilang pampahid sa balat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang acitretin ay dapat inumin nang may laman ang tiyan.
 • Ang kapsula ay lunukin nang buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Acitretin?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa gamot na acitretin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • sakit sa puso
 • mataas na kolesterol sa katawan
 • diabetes
 • depresyon
 • madalas uminom ng alak
 • ginagamot gamit ang methotrexate, tetracycline o vitamin A
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng acitretin sa mga kababaihang nagbubuntis. Ito ay sapagkat maaaring magdulot ng seryosong kondisyon sa sanggol o kaya’y pagkalaglag ng bata. Makabubuting kumonsulta muna sa doktor tungkol sa pagbubuntis bago ang pag-inom ng gamot na ito. Gayun din sa mga nagpapasusong ina sapagkat maaaring maipasa ang epekto ng gamot sa gatas ng ina.

Ipinagbabawal din ang pagdo-donate ng dugo kung uminom ng gamot na ito sa loob ng 3 taon. Maaari kasing maipasa nag gamot sa dugo.

Gamitin lamang ang acitretin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng gamot na ito sa mga kabataan ay hindi rekomendado ng mga doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Acitretin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na acitretin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • panunuyo ng labi at bibig
 • paglalagas ng buhok
 • panunuyo ng mata
 • pagnipis ng kilay

Bukod dito, maaari ding makaranas ng mga mas seryosong epekto sa katawan lalo na kung ma-overdose sa gamot. Narito ang ilan:

 • pamamaga ng katawan, pangangati, pagpapantal, pamumula, pagluluha, hirap sa paghinga at ilan pang sintomas ng allergy
 • pananakit ng mga kasukasuan
 • panlalabo ng paningin
 • pamamanas ng binti
 • kawalan ng gana sa pagkain
 • hirap sa pag-ihi at hindi maipaliwanag na pagdagdag ng timbang
 • pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka.

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Acitretin?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.