Ampicillin

Kaalaman sa gamot na Ampicillin

Generic name: ampicillin, ampicillin sodium, ampicillin trihydrate

Brand name: Ampi-1, Ampicin, Bactropen, Dinpen, Penbritin, RiteMED Ampicillin, Vatacil

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang ampicillin ay isang uri ng gamot na antibiotic na penicillin. Inaaatake at pinapatay ng gamot na ito ang ilang mga sensitibong bacteria na nagdudulot ng impeksyon sa katawan. Ito ay karaniwang inirereseta sa mga impeksyon ng bacteria sa tenga, daluyan ng paghinga, daluyan ng pag-ihi, at sa tiyan at bituka. Maaari rin itong ireseta para sa ilang sexually transmitted diseases gaya ng gonorrhea.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Ampicillin?

Ang gamot na ampicillin ay maaaring nakahanda bilang kapsula, pulbos na tinitimpla o kaya ay gamot na itinuturok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang ampicillin ay iniinom nang walang laman ang tiyan. Maaaring 1 oras bago kumain, o kaya 2 oras pagkatapos kumain.
 • Kung naka-kapsula, inumin ang isang buo at huwag hahatiin; Sabayan din ito ng isang baso ng tubig. Kung likido naman, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Ampicillin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na amicillin, o kaya sa iba pang penicillin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • pagtatae
 • hika
 • impeksyon ng virus sa katawan
 • problema sa dugo
 • umiinom ng iba pang gamot
 • umiinom ng birth control pills

Sundin ang lahat ng payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng gamot na ito. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Kung ginagagmot ang sakit na gonorrhea, makabubuting iwasan muna ang pakikipagtalik upang hindi makahawa. Maaaring magpatingin din kung positibo sa syphilis, na isa ring sexually transmitted disease, sapagkat posibleng mayroon ding impeksyon ng sakit na ito.

Ang mga contraceptives ay maaaring mabawasan ang bisa kung iinumin kasabay ng ampicillin. Kung kaya, ipaalam ito sa doktor nang magabayan sa paggamit ng mga alternatibong pag-kontrol ng pagbubuntis.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng ampicillin sa mga kabataan lalo na ang edad na 10 taon pababa ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Ampicillin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na ampicillin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng ampicillin:

 • pamumula at pamamaga ng dila
 • katamtamang pagtatae
 • pagliliyo at pagsusuka

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala. Narito ang mga mas serysong epekto ng ampicillin:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • may kasamang dugo sa dumi
 • lagnat
 • pananakit ng kalamnan
 • iritasyon sa puwerta ng babae
 • pananakit ng sikmura

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.