Aspirin

Kaalaman sa Gamot na Aspirin

Generic name: aspirin

Brand name: Asaprim, Aspilets, Asthromed, Bayprin, Cor-30, Cortal 500, Tromcor

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang aspirin ay ang gamot na inirereseta para maibsan ang mga nararamdamang pananakit sa katawan, mapababa ang lagnat at mawala ang mga implamasyon o pamamaga. Maaari din itong ireseta para gamutin o maiwasan ang stroke, atake sa puso, at pananakit ng dibdib o angina. At ginagamit din ito para sa mga karamdaman sa puso na dulot ng diabetes, at sa pagtaas ng presyon ng dugo na dulot naman ng pagbubuntis.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Aspirin?

Ang aspirin ay maaaring naka-handa bilang tableta, nangunguyang tableta, tableta na madaling madurog, kapusula, pulbos na tinitimpla (oral suspension), o gamot na pinapasok sa puwit (rectal suppository).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang aspirin ay maaari lamang inumin kasabay ng pagkain o pagkatapos kumain, at sasamahan ng isang baso ng tubig.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Kung nangunguyang tableta, nguyain munang mabuti bago lunukin.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Aspirin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa aspirin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • sakit sa puso
 • altapresyon
 • problema sa pamumuo ng dugo
 • ulcer at problema sa pagtunaw
 • hika
 • diabetes
 • pamamanas
 • kung ang pasyente ay mas bata sa edad na 16

Mahalagang malaman na ang pag-inom ng aspirin ay hindi makabubuti sa mga taong may sakit sa dugo gaya ng hemophilia o kaya ay mga kondisyon ng pagdurugo gaya ng ulcer sa tiyan at bituka.

Hindi rin makabubuti ang aspirin sa mga bata at kabataang teenager na may lagnat, mga sintomas ng trangkaso, o sakit na bulutong.

Huwag din isasabay ang pag-inom ng alak at paninigarilyo habang gumagamit ng gamot na aspirin.

Gamitin lamang ang aspirin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Makabubuti rin ang pagkonsulta muna sa doktor bago ang pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, lagnat o iba pang pananakit ng katawan na mabibiling over-the-counter na kasabay ng aspirin. Ito ay sapagkat ang aspirin ay kadalasang isinasama sa ibang gamot kung kaya may posibilidad na ma-overdose kung ang gamot na iinumin kasabay ng aspirin ay may kahalo nang aspirin. Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Kung nagsisimula nang mangamoy na maasim na tila suka, agad na itong itapon.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng aspirin sa mga bata ay hindi rekomendado ng mga doktor, lalo na sa mga batang may bulutong at trangkaso. Dahil ito sa posibilidad ng pagkakaroon ng Reye’s Syndrome na isang sakit na nakaaapekto sa atay at utak. Upang mas makasiguro, lumapit sa doktor para mapayuhan ukol sa paggagamot.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na aspirin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng aspirin.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagkahilo, at pangangasim ng tiyan
 • pananakit ng ulo
 • pagiging antukin
 • pagkalito
 • pagkokombulsyon
 • matinding pagsusuka, pagliliyo, at pananakit ng tiyan
 • pagdurugo sa dumi, sa suka, o sa ubo
 • hindi nawawalang lagnat na lampas na ng 3 araw
 • pamamaga at pananakit na hndi nawawala at lampas na ng 10 araw

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Ang sobrang pag-inom ng aspirin ay maaaring magdulot ng mga side effects na naunang nabanggit gaya ng pagalito, pagkokombulsyon, pagkahilo at pagiging antukin. Agad na lumapit sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.