Azapentacene

Kaalaman sa Gamot na Azapentacene

Generic name: azapentacene, azapentacene polysulfonate sodium

Brand name: Quinax

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang azapentacene ay gamot na inirereseta para gamutin ang panlalabo ng paningin dahil sa katarata.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Azapentacene?

Ang gamot na azapentacene ay nakahanda lamang bilang pampatak sa mata.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

  • Ang azapentacene ay ginagamit lamang sa apektadong mata.
  • Hugasang mabuti at patuyuin ang mga kamay bago gamitin ang gamot.
  • Ipatak ang gamot sa loob ng ibabang talukap ng mata. Bahagyang diinan at iwasang lumabas ang gamot.
  • Ituloy lang ang paggagamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw sa paggagamot at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam hanggat hindi pinapayuhan ng doktor.
  • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang dami ng gamot o ibahin ang oras ng paggamit nito.
  • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Azapentacene?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

  • allergy sa gamot na azapentacene
  • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
  • impeksyon o iba pang kondisyon na nakaaapekto sa mata
  • gumagamit ng iba pang gamot para sa mata

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Kung hindi bumubuti ang kondisyon sa loob ng 2 linggo na paggamit ng gamot, makabubuting magpatingin na sa doktor.

Gamitin lamang ang azapentacene nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggamit ng azapentacene sa mga bata ay nangangailangan ng masusing gabay ng doktor. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Azapentacene?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na azapentacene ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng azapenteacene:

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Azapentacene?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang paggamit ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.