Azelastine

Kaalaman sa Gamot na Azelastine

Generic name: Azelastine hydrochloride

Brand name: Azelone, Azela

Para saan ang gamot na ito?

Ang azelastine ay isang uri ng antihistamine na umeepekto laban sa mga sintomas na dulot ng allergic reaction. Kadalasan itong inirereseta para sa kondisyon ng allergic rhinitis, at pagkakaroon ng urticaria o pantal pantal sa balat.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Azelastine?

Ang gamot na azelastine ay maaaring nakahanda bilang iniinom na tableta, gamot na inii-spray sa ilong, o gamot na pinapatak sa mata.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Kung binigyan ng gamot na tableta, maaaring inumin ito nang may laman o walang lamang ang tiyan. Makabubuting sabayan ng gatas o pagkain kung mangangasim ang tiyan.
 • Ang tableta ay lunukin nang buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang nangunguyang tableta ay nguyain munang mabuti bago lunukin. Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Kung binigyan ng spray sa ilong, subukan munang i-spray sa hangin hanggang sa lumabas nang maayos ang gamot.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom o ginagamit na gamot na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Azelastine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

Gamitin lamang ang azelastine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Upang maiwasan ang pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over-the-counter.

Iwasan ang pag-inom ng alak kasabay ng paggamit ng gamot na ito.

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit, lalo na sa mga kabataang mas bata sa 5 na taong gulang. Ang epekto ng gamot ay maaaring maipasa sa gatas ng nagpapasusong ina, kung kaya hindi rin ito rekomendado para sa mga nagpapasu

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Ipinagbabawal ang paggamit ng gamot sa mga batang may edad 5 taon o mas bata pa. Huwag magbibigay basta-basta ng gamot sa mga bata. Kinakailangan ang masusing gabay mula sa doktor o pediatrician sa pagbibigay ng gamot sa mga bata.

May side effects ba ang gamot na Azelastine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na azelastine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga seryosong epekto ng pag-inom ng azelastine.

 • mabilis na pagtibok ng puso, at pagkabog ng dibdib
 • pagkokombulsyon
 • panghihina na parang mahihimatay
 • paninilaw ng balat

Ang mga karaniwang epekto naman ay ang sumusunod:

 • pagkahilo at sobrang antok
 • pananakit ng ulo
 • paghilab ng tiyan, at pagtatae
 • panlalabo ng paningin at pamumula ng mata
 • pagdurugo ng ilong
 • panunuyo ng bibig, at hirap sa paglunok

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Azelastine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.