Baclofen

Kaalaman sa Gamot na Baclofen

Generic name: baclofen

Brand name: Lioresal, Trilaxant

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang baclofen ay gamot na nakakapagpa-relax ng kalamnan lalo na kung ito ay nakakaramdam ng pasma. Kadalasan, ito ay inirereseta para gamutin ang mga sintomas na kaakibat ng multiple sclerosis gaya ng spasm, paninigas, at pananakit ng kalamnan.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Baclofen?

Ang gamot na baclofen ay karaniwang nakahanda bilang iniinom na tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang baclofen ay iniinom nang may laman ang tiyan.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Baclofen?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • may allergy sa baclofeb
 • buntis, nagpaplanong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • epilepsy
 • ulcer sa sikmura
 • diabetes
 • Parkinson’s Disease
 • sakit sa pag-iisip
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang baclofen nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Maaaring makaapekto sa bilis ng pag-iisip at pagiging alerto ang gamot na ito. Maging maingat sa pag-inom ng gamot lalo na kung nagmamaneho. Iwasan ding uminom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.

Huwag basta-bastang ititigil ang pag-inom ng gamot na ito sapagkat maaaring makaranas ng withdrawal symptoms. Ipaalam sa doktor kung nais itigil ang pag-inom ng gamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng baclofen sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor, lalo na kung ang edad ay 18 na taon pababa. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Baclofen?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na baclofen ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng baclofen.

 • madaling pagkaantok
 • pagkahilo
 • pananakit ng ulo
 • panghihina ng katawan
 • madalas na pag-ihi

Sa mga malalalang kondisyon, maaari ding maranasan ang mga sumusunod

 • pagkokombulsyon
 • iregular na tibok ng puso
 • pagkalito at hallucination

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Baclofen?

Ang sobrang pag-inom ng baclofen ay maaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at pag-ubo na may kasamang dugo, pananakit ng sikmura, hirap sa paghinga, o pagka-coma. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.