Benzalkonium-Cetrimide

Kaalaman sa Gamot na Benzalkonium-Cetrimide

Generic name: benzalkonium + cetrimide

Brand name: Drapolene

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang benzalkonium-cetrimide ay isang gamot na inirereseta upang gamuting ang rashes mula sa lampin, paso, mga sugat, at maging sunburn.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Benzalkonium-Cetrimide?

Ang benzalkonium-cetrimide ay karaniwang nakahanda lamang bilang cream na pampahid sa balat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor:

  • Ang benzalkonium-cetrimide ay ginagamit lamang sa apektadong balat.
  • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
  • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
  • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
  • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Benzalkonium-Cetrimide?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

  • allergy sa benzalkonium-cetrimide at mga sangkap ng gamot na ito
  • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
  • problema sa bato at atay
  • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang benzalkonium-cetrimide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Nangangailangan ng masusing gabay mula sa mga doktor sa paggagamot nito sa mga kabataan. Ito’y sapagkat mas sensitibo ang katawan ng mga kabataan at maaaring magdulot ng ibang epekto. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Benzalkonium-Cetrimide?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na benzalkonium-cetrimide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng benzalkonium-cetrimide:

  • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng Benzalkonium-Cetrimide?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.