Calcium Carbonate

Kaalaman sa Gamot na Calcium Carbonate

Generic name: calcium carbonate

Brand name: Calbone, Calci-Aid, Calcimite, Calsan, Gastrocid, Tums

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang calcium carbonate ay gamot na mabisa laban sa hyperacidity o pangangasim ng sikmura. Kaya naman karaniwang inirereseta ito para sa kondisyon ng impatso, heartburn, at GERD. Maaari din itong ireseta upang maiwasan ang kakulangan ng calcium sa katawan na maaaring humantong sa pagrupok ng mga buto o osteoporosis.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Calcium Carbonate?

Ang gamot na calcium carbonate ay karaniwang nakahanda bilang tableta, likidong gamot, nangunguyang tableta, kapsula, o kaya ay pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang calcium carbonate ay pinakamabisa kung iinumin kasabay ng pagkain.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang nangunguyang tableta ay nguyain munang mabuti bago lunukin. Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Calcium Carbonate?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa calcium carbonate
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • bato sa apdo, o bato sa bato
 • sobrang calcium sa dugo
 • ulser sa sikmura

Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay dapat iwasan sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na ito upang maiwasan ang karagdagang pangangasim ng tiyan. Huwag ding isasabay ang pag-inom ng gamot na ito sa pag-inom ng ibang gamot sapagkat maaaring mabawasan ang epekto. Umiwas din sa iba pang inumin at pagkain na maaaring makapagpaasim ng sikmura gaya ng mga citrus fruit, kape, at maaanghang na pagkain.

Gamitin lamang ang calcium carbonate nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan ang masusing gabay ng doktor sa pag-inom ng calcium carbonate sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot sa mga bata nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrecian.

May side effects ba ang gamot na Calcium Carbonate?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na calcium carbonate ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng calcium carbonate.

 • hirap sa pagdumi o constipation
 • pananakit ng ulo
 • kawalan ng gana sa pagkain
 • pagsusuka

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Calcium Carbonate?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.