Carvedilol

Kaalaman sa Gamot na Carvedilol

Generic name: carvedilol

Brand name: Betacard, Cardipres, Carvenal, Carvid, Dilatrend, Duobloc, RiteMED Carvedilol, Vasolexin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang carvedilol ay mabisang gamot para sa pagtaas ng presyon ng dugo o altapresyon pati na ang mga sintomas na kaakibat nito. Maaari din itong ireseta para sa pananakit ng dibdib (angina), iregular na ritmo ng tibok ng puso, at mga komplikasyon ng atake sa puso at sintomas ng migraine.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Carvedilol?

Ang gamot na ito ay nakahanda lamang bilang tableta, o kaya kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang carvedilol ay dapat inumin kasabay ng pagkain.
 • Ang tableta at ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Carvedilol?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na carvedilol at iba pang beta blockers
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa puso at mababang presyon ng dugo
 • diabetes
 • hika
 • hyperthyroidism
 • depresyon
 • umiinom ng ibang gamot

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak at paninigarilyo kasabay ng pag-inom ng gamot na carvedilol. Hindi rin dapat isabay ang carvedilol sa pag-inom ng antacid sapagkat maaaring hindi masipsip ng katawan ang epekto ng gamot na carvedilol. Makatutulong din ang pagbawas ng asin sa kinakain.

Mas magiging epektibo ang gamot na ito kung sasabayan ng pagkain ng masusustansya, regular na pag-eehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang, at pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Mainam din na bawasan ang paglalagay ng asin sa mga pagkain.

Gamitin lamang ang carvedilol nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Dahil ang kondisyon ng pagtaas ng presyon ay bibihirang maranasan ng mga kabataan, bibihira rin ang gamutan sa mga kabataan gamit ang carvedilol. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot lalo na sa mga kabataang ang edad ay 18 na taon o mas bata pa nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Carvedilol?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na carvedilol ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagkahilo
 • madaling pagkapagod
 • pagkalito at problema sa memorya
 • hirap sa pagtulog
 • pagtatae
 • pamumula ng balat at pagkakaroon ng rashes

Bukod dito, maaari ding makaranas ng mga mas seryosong epekto sa katawan lalo na kung ma-overdose sa gamot. Narito ang ilan:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagbagal ng tibok ng puso
 • hirap sa paghina
 • pamamanas ng katawan
 • pagpapawis
 • panlalamig ng kamay at paa

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Carvedilol?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.