Cefuroxime

Kaalaman sa Gamot na Cefuroxime

Generic name: cefuroxime axetil, cefuroxime sodium

Brand name: Actimed Cefuroxime, Altacef, Cefumax, Kefsyn, RiteMED Cefuroxime, Zinacef

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang cefuroxime ay mabisang gamot laban sa impeksyon ng bacteria sa iba’t ibang bahagi ng katawan gaya ng balat, daluyan ng paghinga, daluyan ng ihi, daluyan ng pagkain, mga buto, at maging sa utak. Madalas din itong ginagamit bago at pagkatapos ng operasyon para maiwasan ang anumang impeksyon sa loob ng katawan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Cefuroxime?

Maaaring nakahanda ang gamot na cefuroxime bilang tableta, pulbos na tinitimpla o kaya gamot na tinuturok sa ugat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang cefuroxime ay iniinom nang may kasabay na pagkain upang mas madaling masipsip ng katawan.
 • Kung tableta, inumin ang isang buo at huwag hahatiin, sabayan din ito ng isang baso ng tubig.
 • Kung likidong gamot, haluin munang mabuti bago inumin. Gumamit ng sukatan imbes na kutsara lamang.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Cefuroxime?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa cefuroxime
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • problema sa daluyan ng pagkain
 • diabetes
 • umiinom ng contraceptives
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Sundin ang lahat ng payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng gamot na ito. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.

Maaaring maipasa ang epekto ng cefuroxime sa gatas ng nagpapasusong ina at makaapekto sa sanggol na makakainom. Kaya naman ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

Ang mga contraceptives ay maaaring mabawasan ang bisa kung iinumin kasabay ng cefalexin. Kaya dapat ding ipaalam ito sa doktor nang magabayan sa paggamit ng mga alternatibong pag-kontrol ng pagbubuntis.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng gamot na ito sa mga bata, lalo ang mga edad na 10 taon o mas bata pa, ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Cefuroxime?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na cefuroxime ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng cefuroxime:

 • pamumula at pananakit sa bahagi na tinurukan ng gamot
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae na may kasamang dugo
 • pananakit ng ulo
 • lagnat
 • madaling pagpapasa sa balat

Kaagad na itigil ang paggagamot at magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga nabanggit na side effects.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Bukod sa mga nabanggit na side effects ng gamot, maaari ring dumanas ng panginginig ng mga kalamnan o seizure kung mapapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga nabanggit.