Celecoxib

Kaalaman sa Gamot na Celecoxib

Generic name: celecoxib

Brand name: Aubrex, Brexen, Celebrex, Celecure, Flamacox, Vicovix

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang celecoxib ay isang Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) o gamot para maibsan ang mga pananakit na nararamdaman at mga implamasyon o pamamaga sa katawan. Binabawasan nito ang hormones na nagsasanhi ng pamamaga at pananakit sa katawan. Ito ay madalas na inirereseta para sa mga pananakit sa buto at kasu-kasuan na dulot ng rayuma o arthritis, pananakit ng puson dahil sa buwanag dalaw, at panankit ng gulugod dahil sa ankylosing spondylitis. Minsan, binibigay din ito para sa pananakit ng ulo, pananakit ng ngipip, pananakit ng mga kalamnan, at para mabawasan ang mga bukol o polyp na tumubo sa colon o bituka.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Celecoxib?

Ang gamot na ito ay kaadalasang nakahanda bilang kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang celecoxib ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman. Bagaman, may posibilidad na mangasim ang tiyan kung iinumin ito na walang laman ang tiyan.
 • Ang kapsula ay lunukin ng buo kasabay ng isang baso ng tubig, huwag hahatiin o bubuksan.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Celecoxib?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na celecoxib
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • may altapresyon at karamdaman sa puso
 • problema sa pagtunaw o ulcer
 • problema sa pamumuo ng dugo
 • hika
 • may sakit na epilepsy

Mahalagang malaman na ang pag-inom ng celecoxib ay ipinagbabawal sa mga taong may allergy sa mga gamot na Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), sa mga taong sumailalim o kakalipas pa lang sa bypass heart surgery, sa mga taong may sakit sa bato, ulcer at mga kondisyon sa tiyan at bituka, at mga nagbubuntis na nasa huling trimester.

Hindi rin dapat inumin ang gamot na ito ng pangmatagalan sapagkat maaari itong magdulot ng mga kondisyon at sakit sa puso gaya ng atake sa puso at stroke, at pagkabutas ng tiyan at bituka. Kung mapapabayaan, maaari itong makamatay.

Huwag isasabay ang pag-inom ng celecoxib sa pag-inom ng aspirin o sa pag-inom ng alak sapagkat maaaring palalain nito ang pagdurugo ng tiyan at bituka. May ilan ding gamot na maaaring makaapekto sa bisa ng celecoxib kung kaya, makabubuti na kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng ibang gamot na mabibiling over-the-counter.

Gamitin lamang ang celcoxib nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng celecoxib sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Celecoxib?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na celecoxib ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng celecoxib.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pananakit ng dibdib at panghihina
 • kawalan ng balanse at panlalabo ng paningin
 • pag-ubo at pagsusuka na may kasamang dugo
 • hirap sa pag-ihi
 • kawalan ng gana sa pagkain at pananakit ng tiyan
 • pagdumi na may kasamang dugo
 • Pamamanas at pagdagdag ng timbang
 • hirap sa pagtulog
 • pagkahilo at pagkahimatay
 • pagpapasa at pamamanhid ng kalamnan

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Ang sobrang pag-inom ng celecoxib ay maaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at pag-ubo na may kasamang dugo, pananakit ng sikmura, hirap sa paghinga, o pagka-coma. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.