Cetirizine

Kaalaman sa Gamot na Cetirizine

Generic name: cetirizine dihyrochloride, cetirizine hydrochloride

Brand name: Benadryl One, Zyrtec, Welcet, H-One, Zinex, Allerkid, Allerteen, RiteMED Cetirizine

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang cetirizine ay isang uri ng antihistamine na umeepekto laban sa mga sintomas na dulot ng allergic reaction. Kadalasan itong inirereseta para sa kondisyon ng allergic rhinitis, at pagkakaroon ng urticaria o pantal pantal sa balat.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Cetirizine?

Ang gamot na cetrizine ay karaniwang nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, likido na nakabote, o kaya kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang cetirizine ay maaaring inumin nang may laman o walang lamang ang tiyan. Makabubuting sabayan ng gatas o pagkain kung mangangasim ang tiyan.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang nangunguyang tableta ay nguyain munang mabuti bago lunukin. Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Cetirizine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

Gamitin lamang ang cetirizine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Upang maiwasan ang pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over-the-counter.

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit, lalo na sa mga kabataang mas bata sa 6 na taong gulang. Ang epekto ng gamot ay maaaring maipasa sa gatas ng nagpapasusong ina, kung kaya hindi rin ito rekomendado para sa mga nagpapasuso.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Huwag magbibigay basta-basta ng gamot sa mga bata, lalo nasa edad na 6 taon o mas bata pa. Kinakailangan ang masusing gabay mula sa doktor o pediatrician sa pagbibigay ng gamot sa mga bata.

May side effects ba ang gamot na Cetirizine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na cetirizine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga seryosong epekto ng pag-inom ng cetirizine.

 • mabilis na pagtibok ng puso, at pagkabog ng dibdib
 • pagkokombulsyon
 • panghihina na parang mahihimatay
 • paninilaw ng balat

Ang mga karaniwang epekto naman ay ang sumusunod:

 • pagkahilo at sobrang antok
 • pananakit ng ulo
 • paghilab ng tiyan, at pagtatae
 • panlalabo ng paningin at pamumula ng mata
 • pagdurugo ng ilong
 • panunuyo ng bibig, at hirap sa paglunok

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Cetirizine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.