Citalopram

Kaalaman sa Gamot na Citalopram

Generic name: citalopram, citalopram hydrobromide

Brand name: Feliz 20, Lupram, Tazen

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang citalopram ay isang uri ng gamot na mabisa laban sa depresyon. Maaari din itong ireseta para sa panic disorder, obsessive-compulsive disorder, at bipolar syndrome.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Citalopram?

Ang gamot na citalopram ay maaaring nakahanda bilang tableta o gamot na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang citalopram ay maaaring inumin kasabay ng pagkain o walang pagkain, ngunit kung madaling mangasim ang tiyan, makabubuting sabayan ng pagkain.
 • Ang tableta ay lunukin nang buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Citalopram?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa citalopram
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • diabetes
 • may kasaysayan ng depresyon at pag-abuso sa paggamit ng droga
 • sakit sa puso
 • epilepsy
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Agad na ipaalam sa doktor kung umiinom ng gamot na monoamine oxidase (MAO) inhibitor sa nakalipas na 2 linggo. Maaaring dumanas ng hindi mabuting epekto, at minsan, maaari pa itong makamatay kung maghahalo ang gamot. Umiwas din sa pag-inom ng alak habang umiinom ng citalopram.

Gamitin lamang ang citalopram nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang gamot na ito ay hindi ligtas para sa nagbubuntis at nagpapasuso. Maaari itong makasama sa kalusugan ng bata, partikular sa baga nito. Ipaalam kaagad sa doktor kung nagbubuntis o nagpapasuso bago resetahan ng gamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang pagbibigay ng gamot na citalopram sa mga menor de edad.

May side effects ba ang gamot na Citalopram?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na citalopram ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng citalopram:

 • pagkahilo at panghihina ng katawan
 • hirap sa pagtulog
 • panunuyo ng bibig
 • pagpapawis
 • panlalabo ng paningin

Maaari din namang makaranas ng mas seryosong side effects gaya ng mga sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pananakit ng ulo at dibdib
 • pagtaas ng lebel ng serotinin sa katawan na may epektong pagbilis ng tibok ng puso, pagsusuka, pagtatae, kawalan ng koordinasyon sa katawan.
 • pagbaba ng lebel ng sodium sa katawan

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Citalopram?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.