Clonazepam

Kaalaman sa Gamot na Clonazepam

Generic name: clonazepam

Brand name: Clonotril, Rivotril

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang clonazepam ay isa uri ng gamot na benzodiazepine na nakaaapekto sa mga kemikal sa utak na nagdudulot ng pagkabalisa o pagkabagabag. Kadalasang inirereseta ito para as kondisyon ng panic disorder o panginginig ng kalamnan o seizure.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Clonazepam?

Ang gamot na clonazepam ay kadalasang nakahanda bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang gamot na clonazepam ay maaring inumin kasabay o hindi kasabay ng pagkain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Clonazepam?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa clonazepam
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • hika
 • hirap sa paghinga sa tuwing natutulog
 • kasaysayan ng depresyon o suicidal
 • adiksyon sa alak o bawal na gamot

Ang gamot na clonazepam ay maaaring magdulot ng adiksyon. Huwag basta-basta magbibigay o hahayaang gamitin ng kung sinu-sino. Hindi rin makabubuting sabayan ng alak ang pag-inom ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang clonazepam nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Hindi makabubuti ang biglaang paghinto ng gamot na ito, dapat ay unti-unti itong binabawasan hanggang sa tuluyan nang mahinto. Makipag-ugnayan sa doktor kung paano ititigil ang paggagamot.

Ang gamot na ito ay hindi ligtas para sa nagbubuntis at nagpapasuso. Maaari itong makasama sa kalusugan ng bata. Ipaalam kaagad sa doktor kung nagbubuntis o nagpapasuso bago resetahan ng gamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng clonazepam sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Clonazepam?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na clonazepam ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng clonazepam:

 • pagkahilo, pagkaantok at hirap sa pag-iisip
 • laging pagod, hirap sa pagbalanse, at nanakit na mga kalamnan
 • hirap sa pagsasalita, at paglalaway
 • pagbabara ng ilong
 • kawalan ng gana sa pagkain
 • pagliliyo, pagtatae, o pagtitibi
 • panalalabo ng paningin
 • hirap sa pagtulog
 • pananakit ng ulo

Maaari din namang makaranas ng mas seryosong side effects gaya ng mga sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagkalito, pagbabago sa pag-uugali
 • pagiging sobrang mapusok
 • hirap sa pagkilos ng mga mata
 • hirap sa pag-ihi
 • pagkabog ng tibok ng puso
 • pamumutla ng balat at pagkakaroon ng mga pasa
 • pagkakaroon ng mas matinding atake ng panginginig ng mga laman o seizure

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Clonazepam?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Minsan pa, maaari ding makaranas ng panghihina ng mga kalamnan o pagkawala ng malay-tao. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.