Clonidine (Catapres)

Kaalaman sa Gamot na Clonidine

Generic name: Clonidine hydrochloride

Brand name: Catapres, RiteMED Clonidine HCl, Clonipress, Catamed

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang clonidine ay mabisang gamot para sa pagtaas ng presyon ng dugo o altapresyon pati na ang mga sintomas na kaakibat nito. Maaari din itong ireseta para sa pananakit ng dibdib (angina), iregular na ritmo ng tibok ng puso, at mga komplikasyon ng atake sa puso at sintomas ng migraine.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Clonidine?

Ang clonidine ay karaniwang nakahanda bilang tableta, tinuturok na gamot, o pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang clonidine ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o wala.
 • Ang tableta ay hinahayaan lamang matunaw sa ilalim ng dila. Huwag ngunguyain o dudurugin.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Clonidine?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa clonidine
 • sakit sa bato o atay
 • sakit sa puso
 • problema sa sirkulasyon ng dugo
 • kasaysayan ng stroke o atake sa puso
 • depresyon
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak at paninigarilyo kasabay ng pag-inom ng gamot na clonidine.  Makatutulong din ang pagbawas ng asin sa kinakain.

Mas magiging epektibo ang gamot na ito kung sasabayan ng pagkain ng masusustansya, regular na pag-eehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang, at pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo.

Gamitin lamang ang clonidine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Maaaring maipasa ang epekto ng gamot sa gatas ng ina. Guwag basta-basta iinom ng gamot kung nagpapasuso.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Dahil ang kondisyon ng pagtaas ng presyon ay bibihirang maranasan ng mga kabataan, bibihira rin ang gamutan sa mga kabataan gamit ang clonidine. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot lalo na sa mga kabataang ang edad ay 6 na taon o mas bata pa nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Clonidine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na clonidine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagkahilo
 • madaling pagkapagod
 • pagkalito at problema sa memorya
 • hirap sa pagtulog
 • pagtatae
 • pamumula ng balat at pagkakaroon ng rashes

Narito naman ang mga mas seryosong epekto ng gamot:

 • pagbilis o pagbagal ng pagtibok ng puso
 • hirap sa pag-ihi
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pamamanas sa katawan

Agad ding magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga ito.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Clonidine?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.