Clorazepate

Kaalaman sa Gamot na Clorazepate

Generic name: Dipotassium clorazepate

Brand name: Tranxene

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang clorazepate ay inirereseta para gamutin ang kondisyon ng pagkabalisa o anxiety disorder gayundin ang withdrawal syndrome na dulot ng pagtigil sa inom ng alak. Maaari din itong ireseta para gamutin ang panginginig ng kalamnan o seizure. Ang clorazepate ay umeepekto sa pamamagitan ng pagpapabagal ng pagdaloy ng kemikal sa utak.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Clorazepate?

Ang clorazepate ay karaniwang nakahanda lamang bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang clorazepate ay maaaring inumin kasabay ng pagkain o kaya kaagad pagkatapos ng kumain.
 • Ang tableta ay lunukin nang buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Clorazepate?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa clorazepate
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • hika o bronchitis
 • epilepsy
 • depresyon
 • adiksyon sa alak
 • naninigarilyo
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Dapat iwasan ang pag-inom ng alak at pagkain sa mga citrus fruit habang umiinom ng gamot na ito.

Ang pag-inom ng clorazepate ay maaaring makasanayan o maging sanhi ng adiksyon. Huwag basta-basta iinom nang walang tamang reseta ng gamot. Maaaring namang dumanas ng withdrawal syndrome (lagnat, pagsusuka, pagtatae, kawalan ng gana sa pagkain, pananakit ng kalamnan, kabawasan sa timbang) kung sakaling biglang ititigil ang paggagamot.

Gamitin lamang ang clorasepate nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang pag-inom ng gamot sa mga bata na may edad 9 na taon o mas bata pa. Kinakailangan ang masusing gabay mula sa doktor o pediatrician sa pagbibigay ng gamot sa mga bata.

May side effects ba ang gamot na Clorazepate?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na clorazepate ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng clorazepate.

 • panlalabo ng paningin
 • pananakit ng ulo
 • panunuyo ng bibig
 • pagkahilo

Ang mga mas seryosong epekto naman ay ang sumusunod:

 

 • pamamantal, hirap sa paghinga, pamumula, pangangati, at paninikip ng dibdib na mga sintomas ng allergy
 • hirap sa pag-ihi
 • hirap sa pagtulog
 • pagbabago sa pag-uugali

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

 

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Clorazepate?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.