Cloxacillin

Kaalaman sa Gamot na Cloxacillin

Generic name: Cloxacillin sodium

Brand name: Pharex Cloxacillin, RiteMED Cloxacillin, Lafayette Cloxacillin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na cloxacillin ay isang uri ng penicillin na gamot na mabisa para sa iba’t ibang uri ng impeksyon ng bacteria sa katawan

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Cloxacillin?

Kadalasang nakahanda ang cloxacillin bilang tableta o likitong gamot na iniinom.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang cloxacillin ay dapat inumin nang walang laman ang tiyan. Maaaring 1 oras bago kumain o kaya 2 oras pagkatapos kumain.
 • Ang kapsula ay inumin nang buo, huwag hahatiin o dudurugin. Ang likidong nakabote ay haluin munang mabuti bago inumin.
 • Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot, at iwasan ang kutsara lang.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Cloxacillin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa cloxacillin at iba pang gamot na penicillin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter.

Sundin ang lahat ng payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng gamot na ito. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Maaaring maipasa ang epekto ng cloxacillin sa gatas ng nagpapasusong ina at makaapekto sa sanggol na makakainom. Kung kaya, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

Ang mga contraceptives ay maaaring mabawasan ang bisa kung iinumin kasabay ng cloxacillin. Kung kaya, ipaalam ito sa doktor nang magabayan sa paggamit ng mga alternatibong pag-kontrol ng pagbubuntis.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng cloxacillin sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Cloxacillin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na cloxacillin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng cloxacillin:

 • pagtatae
 • pagkahilo at sobrang pagkapagod
 • pananakit ng mga kasu-kasuan
 • pangangati ng puwerta ng babae

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala lalo na sa mga matatanda. Narito ang mga mas serysong epekto ng cloxacillin:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae na may kasamang dugo
 • pananakit ng ulo
 • paninikip ng dibdib at pagkabog ng puso
 • lagnat
 • madaling pagpapasa sa balat
 • pagkalito
 • pagkokombulsyon

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.