Cotrimazine

Kaalaman sa Gamot na Cotrimazine

Generic name: trimethoprim + sulfadiazine

Brand name: Trizine

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang cotrimazine ay isang uri ng antibiotic na inirereseta para gamutin ang Urinary Tract Infection o UTI.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Cotrimazine?

Ang gamot na cotrimazine ay maaaring nakahanda bilang kapsula o likido na nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang cotrimazine ay dapat inumin kasabay ng pagkain o gatas.
 • Kung naka-kapsula, inumin ang isang buo at huwag hahatiin; Sabayan din ito ng isang baso ng tubig. Kung likido naman, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Cotrimazine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa cotrimazine
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • hirap sa pag-ihi
 • hirap sa paghinga, hika
 • umiinom ng iba pang gamot na nabili nang over-the-counter

Makatutulong ang pag-inom ng maraming tubig kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang cotrimazine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Huwag magbibigay basta-basta ng gamot sa mga bata. Kinakailangan ang masusing gabay mula sa doktor o pediatrician sa pagbibigay ng gamot sa mga bata.

May side effects ba ang Cotrimazine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na cotrimazine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng cotrimazine:

 • pananakit ng ulo
 • pagkahilo
 • pagtatae
 • pangangati ng puwerta ng babae
 • kabag

Maaaari ding maranasan ang mga mas seryosong epekto gaya ng sumusunod:

 • pagtatae na may kasamang dugo
 • pananakit ng dibdib at pag-uubo
 • lagnat
 • pananakit ng tiyan, pagsusuka, ihi na kulay tsaa, paninilaw ng balat na mga sintomas mg sakit sa atay
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Cotrimazine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.