Dimenhydrinate

Kaalaman sa Gamot na Dimenhydrinate

Generic name: dimenhydrinate

Brand name: Emes

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang dimenhydrinate ay gamot para sa mga dumaranas ng pagkahilo, pagliliyo, pagsusuka, at maging vertigo dahil sa motion sickness. Maaari din itong ireseta para sa mga kondisyon na nakaaapekto sa loob na bahagi ng tenga na siyang responsable sa balanse ng tao.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Dimenhydrinate?

Ang gamot na dimenhydrinate ay maaaring nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, gamot na tinuturok, o likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang dimenhydrinate ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang nangunguyang tableta naman ay nguyain munang mabuti bago lunukin.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Dimenhydrinate?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na dimenhydrinate
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa pag-ihi
 • karamdmaman sa prostata
 • sakit na epilepsy
 • karamdaman sa mata gaya ng glaucoma
 • umiinom ng iba pang gamot

Gamitin lamang ang dimenhydrinate nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ipinagbabawal ang pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito. Ipinagbabawal din ang sobrang pagkilos o pageehersisyo sa ilalim ng init ng araw sapagkat maaaring makapagpapataas ng posibilidad ng heatstroke ang pag-inom ng gamot na ito.

Maging maagap sa pagbibigay ng gamot lalo na sa mga matatanda sapagkat maaaring mas matindi ang epekto ng gamot sa kanila.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng dimenhydrinate sa mga kabataang ang edad ay 2 taon o mas bata pa ay maaring magdulot ng hindi mabuting epekto. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Dimenhydrinate?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na dimenhydrinate ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng dimenhydrinate:

 • panunuyo ng bibig
 • pagkapagod
 • pagkaantok

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala. Narito ang mga mas serysong epekto ng dimenhydrinate:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pananakit ng dibdib
 • pagkokombulsyon
 • hirap sa pag-ihi
 • mabilis o iregular na tibok ng puso
 • sore throat
 • pabago-bagong mood
 • paninilaw ng balat at mata
 • panginginig ng mga laman

Agad na itigil ang paggagamot sa oras na makaranas ng mga seryosong epekto ng gamot. Agad ding magtungo sa pagamutan upang matingnan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.