Diphenhydramine

Kaalaman sa Gamot na Diphenhydramine

Generic name: diphenhydramine, diphenhydramine hydrochloride

Brand name: Benadryl, Soniphen

Para saan ang gamot na ito?

Ang diphenhydramine ay isang uri ng antihistamine na nakapagpapababa sa epekto ng kemikal na histamine sa katawan na nagaganap dahil sa mga allergy. Ang histamine ang siyang nagdudulot ng mga epektong pangangati, pagluluha ng mata, pagbahing, at pagkakaroon ng matubig sipon. Ang gamot na diphenhydramine ay kadalasang inirereseta para sa allergic rhinitis, urticaria o ang pagpapantal ng balat, at ilan pang sintomas ng allergies. Maari din itong ireseta para sa mahinang kondisyon ng Parkinson’s disease.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Diphenhydramine?

Ang gamot na diphenhydramine ay maaaring nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, kapsula, pulbos na tinitimpla (oral suspension), likidong nakabote at tinuturok na gamot.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang diphenhydramine ay maaaring inumin ng may laman o walang lamang ang tiyan. Makabubuting sabayan ng gatas o pagkain kung mangangasim ang tiyan.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang nangunguyang tableta ay nguyain munang mabuti bago lunukin. Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Diphenhydramine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

Gamitin lamang ang diphenhydramine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Upang maiwasan ang pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over-the-counter.

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit, lalo na sa mga kabataang mas bata sa 2 na taong gulang. Makasasama rin ang pag-inom ng gamot na ito kasabay ng pag-inom ng alak at paninigarilyo sapagkat maaari nitong pataasin ang side effects ng gamot.

Paano ang pag-inom nito sa mga bata?

Huwag magbibigay basta-basta ng gamot sa mga bata, lalo nasa edad na mas bata sa 2 taong gulang. Ang pag-inom ng gamot na ito para sa mga bata ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na diphenhydramine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga seryosong epekto ng pag-inom ng diphenhydramine.

 • mabilis na pagtibok ng buso, at pagkabog ng dibdib
 • hirap o masakit na pag-ihi
 • pagkalito at pagkahimatay
 • paninigas ng leeg at panga

Ang mga karaniwang epekto naman ay ang sumusunod:

 • pagkahilo at sobrang antok
 • panunuyo ng bibig, ilong at lalamunan
 • paghilab ng tiyan
 • panlalabo ng paningin

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Diphenhydramine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.