Entecavir

Kaalaman sa Gamot na Entecavir

Generic name: entecavir

Brand name: Baraclude, Entegard

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang entecavir ay gamot na inirereseta para sa karamdamang Hepatitis B. Nakatutulong ito sa pagpuksa Hepa B Virus (HBV) sa dugo at pumipigil sa patuloy na pagdami nito mga cells ng atay. Gayun pa man, dapat alalahanin na may malaking panganib ng side effect ang maaring maranasan matapos ang pag-inom ng gamot na ito.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Entecavir?

Ang gamot na entecavir ay maaaring nakahanda bilang tableta o gamot na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang entecavir ay dapat inumin nang walang laman ang tiyan. Maaaring 2 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Entecavir?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa entecavir
 • buntis, nagpaplanong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema atay at bato
 • may impeksyon ng HIV o AIDS
 • nagpa-transplant ng atay
 • malakas uminom ng alak
 • umiinom ng iba pang gamot

Gamitin lamang ang entecavir nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw sa pag-inom ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon ng HBV na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Dapat tandaan na hindi nababawasan ang posibilidad na makahawa ng sakit na Hepa B kahit pa umiinom ng gamot na ito. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng entecavir sa mga bata ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Entecavir?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na entecavir ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng entecavir:

 • pagkahilo
 • madaling pagkapagod
 • pananakit ng ulo
 • pagliliyo

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala. Narito ang mga mas serysong epekto ng entecavir:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • sintomas ng lactic acidosis gaya ng mabilis o hirap sa paghinga, panlalamig, matinding pagkahilo, at pagsusuka
 • sintomas ng problema sa atay gaya ng kulay tsaa na ihi, pananakit ng sikmura, paninilaw ng mata at balat

Agad na magtungo sa pagamutan at kumonsulta sa doktor kung nararanasan ang mga nabanggit na side effects.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng Entecavir?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.