Erdosteine

Kaalaman sa Gamot na Erdosteine

Generic name: erdosteine

Brand name: Ectrin, Zertin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang erdosteine ay inirereseta para sa pag-uubo at iba pang kondisyon sa daluyan ng paghinga na nagdudulot ng pagkakaroon ng makapit na plema. Tumutulong ang gamot na ito para palambutin plema sa daluyan ng paghinga upang mas madaling maipalabas.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Erdosteine?

Ang gamot na erdosteine ay kadalasang nakahanda bilang kapsula o pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang erdosteine ay maaaring inumin na may kasabay na pagkain o kaya’y wala. Ngunit mas mainam kung may pagkain kung madaling mangasim ang sikmura.
 • Ang kapsula ay lunukin ng buo, huwag bubuksan, dudurugin o hahatiin. Ang pulbos na tinitimpla ay haluin munang mabuti bago inumin.
 • Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Erdosteine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa erdosteine
 • sakit na hika o asthma
 • sakit sa atay at bato
 • ulcer sa daluyan ng pagkain
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • umiinom ng iba pang gamot na over-the-counter, at mga supplements

Makatutulong ang pag-inom ng maraming tubig habang gumagamit ng gamot na ito upang mas madaling mailabas ang plema sa daluyan ng paghinga.

Gamitin lamang ang erdosteine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Maging maaagap sa paggamit ng ibang gamot habang umiinom ng erdosteine. Kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng ibang gamot lalo na kung ito ay nabiling over-the-counter.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan ang masusing gabay ng doktor sa pag-inom ng erdosteine sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot sa mga bata nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrecian.

May side effects ba ang gamot na Erdosteine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na erdosteine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng erdosteine.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagsusuka at pagliliyo
 • pagtatae
 • pananakit ng ulo
 • pananakit ng sikmura

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Erdosteine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.