Erythromycin

Kaalaman sa Gamot na Erythromycin

Generic name: erythromycin, erythromycin estolate, erythromycin ethylsuccinate, erythromycin stearate

Brand name: Aldricin, Almycin, Erycar, Ilosone, Optryl,  Pharex Erythromycin, Sansacne, Stiemycin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na erythromycin ay isang uri ng macrolide na antibiotic na may kakayahang pabagalin ang pagdami, o patayin ang mga bacteria sa katawan. Ito ay kadalasang inirereseta para sa maraming uri ng impeksyon ng bacteria sa iba’t ibang bahagi ng katawan gaya ng daluyan ng paghinga, loob na bahagi ng tenga, balat, sa daluyan ng ihi, at sa iba pa.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Erythromycin?

Ang erythromycin ay maaaring nakahanda bilang tableta, kapsula, gamot na itinuturok, pulbos na tinitimpla (compounding/suspension).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang erythromycin ay pinakamainam inumin kung walang laman ang tiyan. Kadalasan ay 1 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain. Ngunit maaari rin namang sabayan ng pagkain.
 • Kung naka-kapsula o tableta, inumin ang isang buo at huwag hahatiin; kung nangunguyang tableta, nguyain muna ito bago lunukin. Sabayan din ito ng isang baso ng tubig. Kung likido naman, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Erythromycin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa erythromycin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • kondisyon na myasthenia gravis o panghihina ng mga kalamnan
 • problema sa ritmo ng tibok ng puso
 • kakulangan ng electrolytes sa dugo
 • umiinom ng gamot na cisapride, pimozide, ergotamine, at dihydroergotamine

Ang pag-inom ng gamot na ito na kasabay ng ibang gamot gaya ng cisapride, pimozide, ergotamine, at dihydroergotamine ay maaaring magdulot ng ilang epekto na maaaring makasama sa kalusugan ng tao. Makabubuti rin ang pag-iwas sa alak, at grapefruit habang umiinom ng erythromycin.

Gamitin lamang ang erythromycin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Kung ginagagmot ang sakit na gonorrhea, makabubuting iwasan muna ang pakikipagtalik upang hindi makahawa. Maaaring magpatingin din kung positibo sa syphilis, na isa ring sexually transmitted disease, sapagkat posibleng mayroon ding impeksyon ng sakit na ito.

Maaaring maipasa ang epekto ng amoxicillin sa gatas ng nagpapasusong ina at makaapekto sa sanggol na makakainom. Kung kaya, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng erythromycin sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Erythromycin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na erythromycin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng erythromycin:

 • pagtatae
 • pagsusuka at pagliliyo
 • kawalan ng gana sa pagkain
 • pananakit ng sikmura

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala lalo na sa mga matatanda. Narito ang mga mas serysong epekto ng erythromycin:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae na may kasamang dugo
 • pananakit ng ulo
 • paninikip ng dibdib at pagkabog ng puso
 • problema sa pandinig
 • problema sa atay
 • mga kondisyon sa balat

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.