Febuxostat

Kaalaman sa Gamot na Febuxostat

Generic name: febuxostat

Brand name: Urinorm, Furic

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang febuxostat ay gamot na inireresta para sa kondisyon ng gout. Ang gout ay isang karamdaman kung saan naiipon ang uric acid sa ilang bahagi ng katawan at nagdudulot ng pananakit sa mga kasukasuan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Febuxostat?

Ang gamot na febuxostat ay karaniwang nakahanda bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang febuxostat ay maaring inumin nang may kasabay o walang kasabay na pagkain. Ngunit makabubuting sabayan ito ng pagkain kung nangangasim ang tiyan.
 • Lunukin ng buo ang tableta, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Febuxostat?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa febuxostat
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • diabetes
 • altapresyon
 • sakit sa puso
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Maaaring dumanas ng pananakit na epekto ng gout sa mga unang beses ng pag-inom ng gamot na febuxostat. Maaaring painumin ng ibang gamot upang maalis ang pananakti na nararamdaman.

Dapat iwasan ang mga pagkain na maaaring makapagpagrabe sa kondisyon ng gout gaya ng dilis, sardinas, beer, mani, at mga pagkaing may mataas na calcium.

Gamitin lamang ang febuxostat nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pagpapainom ng febuxostat sa mga kabataan, lalo na sa mga menor de edad, ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Febuxostat?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na febuxostat ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng febuxostat:

 • pagsusuka
 • pananakit ng kasukasuan
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagdurugo sa ihi
 • pananakit sa panga, dibdib at braso
 • sore throat
 • pagpapasa sa balat

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Febuxostat?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.