Fesoterodine

Kaalaman sa Gamot na Fesoterodine

Generic namefesoterodine fumarate

Brand name: Toviaz

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang fesoterodine ay inirereseta para gamutin ang problema sa pag-ihi. Makatutulong ito para sa mga walang kontrol sa pag-ihi, madalas naiihi, at hindi makapigil ng pag-ihi.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Fesoterodine?

Ang gamot na fesoterodine ay maaaring nakahanda bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang fesoterodine ay maaaring inumin na mayroon o walang kasabay na pagkain, ngunit kung nangangasim ang tiyan, makabubuting sabayan ang pagkain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Fesoterodine?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa fesoterodine
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • altapresyon
 • sakit sa puso
 • sakit na GERD
 • impeksyon sa daluyan ng ihi
 • problema sa pag-iisip
 • problema sa daluyan ng pagkain
 • problema sa prostata
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Huwag uminom ng alak kasabay ng pag-inom o paggamit ng gamot na fesoterodine. Iwasan din ang sobrang pagkilos gaya ng pag-eehersisyo o kaya pagbibilad sa ilalim ng araw habang umiinom din ng gamot na ito. Maaaring mabawasan ang pagpapawis dahil sa gamot, at tumaas ang posibilidad ng dehydration at heat stroke.

Gamitin lamang ang fesoterodine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan ang masusing gabay ng doktor sa pag-inom ng gamot na ito sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Fesoterodine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na fesoterodine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • panunuyo ng bibig
 • panunuyo ng mata at panlalabo ng paningin
 • hirap sa pagdumi
 • pagkahilo
 • madaling pagkaantok

Maaari ding dumanas ng ilang mas seryosong kondisyon lalo na kung mali ang pag-inom ng gamot o kaya ay mapasobra ang ininom na gamot.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • matinding pananakit ng sikmura
 • hirap sa pag-ihi
 • pananakit sa pag-ihi

Agad ding itigil ang pag-inom ng gamot at magtungo sa pagamutan kung maranasan ang mga seryosong epekto.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Fesoterodine?

Maaaring maranasan ang mga nabanggit na epekto sa oras na mapasobra ang iniinom na gamot. Agat na magtungo sa pagamutan at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga epekto.