Fluconazole

Kaalaman sa Gamot na Fluconazole

Generic name: fluconazole

Brand name: Diflucan, Fluzocan, Dyzolor, Exomax, Fleozol, Flucoral, Funzela

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang fluconazole ay mabisang gamot laban sa impeksyon ng fungi sa iba’t ibang bahagi ng katawan gaya ng balat, bibig, lalamunan, baga, anit, buhok, at sa daluyan ng ihi. Ito rin ay madalas ireseta kung dumadanas ng fungal infection kasabay ng malubhang sakit na kanser, sumailalim sa bone marrow transplant, o kaya naman may AIDS.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Fluconazole?

Ang gamot na ito ay maaring nakahanda bilang tableta, kapsula, pulbos na tinitimpla, o gamot na pinapadaan sa suwero.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang gamot na fluconazole ay maaaring inumin na may kasabay na pagkain o walang kasabay.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang basong tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Fluconazole?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa fluconazole
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa puso at sa ritmo ng pagtibok nito
 • problema sa asido ng tiyan
 • sumailim sa transplantasyon ng organ
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang fluconazole nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Dapat iwasan ang pag-inom ng alak habang naggagamot nito sapagkat ito ay maaaring magdulot ng mga side effects. Dapat ding iwasang inumin ang fluconazole kasabay ng mga gamot na antacid gaya ng ranitidine at omeprazole sapagkat maaaring mabawasan ang epekto ng gamot na ito.

Delikado para sa ipinagbubuntis na sanggol ang pag-inom ng fluconazole. Maaaring maipasa ang epekto ng fluconazole sa gatas ng nagpapasusong ina at makaapekto sa sanggol na makakainom. Kung kaya, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Nangangailangan ng masusing gabay mula sa mga doktor sa paggagamot nito sa mga kabataan. Ito’y sapagkat mas sensitibo ang katawan ng mga kabataan at maaaring magdulot ng ibang epekto. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Fluconazole?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na fluconazole ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng fluconazole:

 • pagtatae
 • pananakit ng ulo
 • katamtamang pananakit ng sikmura
 • pagliliyo
 • panunuyo ng balat
 • katamtamang iriasyon sa balat

Kung mapasobra o hindi masunod ang tamang paggamit ng gamot na ito, maaring makaranas ng mas seryosong epekto sa katawan. Narito ang ilang sa mga epekto:

 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy
 • pamamanhid o pangangati ng balat
 • pagkahilo
 • iregular na tibok ng puso
 • pamamaga ng kamay at paa
 • problema sa atay
 • panlalabo ng paningin
 • panghihina at madaling pagkapagod
 • pagkalagas ng buhok
 • pamumula at paghapdi ng balat

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.