Flunarizine

Kaalaman sa Gamot na Flunarizine

Generic name: Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride

Brand name: Flumig, Flunariz, Migralin, Sibelium

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang flunarizine ay gamot na inirereseta para maiwasan ang kondisyon ng migraine o ang matagalan at pabalik-balik na pananakit ng ulo.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Flunarizine?

Ang flunarizine ay karaniwang nakahanda bilang tableta o kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang flunarizine ay maaaring inumin nang may kasabay na pagkain o kaya’y wala. Ngunit kung madaling mangasim ang tiyan, mas makabubuting inumin na may kasabay na pagkain.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Flunarizine?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa gamot na flunarizine
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • glaucoma
 • epilepsy
 • depresyon
 • problema sa daluyan ng pagkain
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Alalahaning ang flunarizine ay hindi nakagagamot sa migraine na nagsimula nang umatake. Ito ay iniinom lamang upang maiwasan ang atake ng pananakit ng ulo.

Dapat umiwas sa pag-inom ng alak habang umiinom ng gamot na ito. Dapat ding iwasan ang iba pang mga bagay na nakapagpapasimula ng atake ng migraine.

Gamitin lamang ang flunarizine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng flunarizine sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Flunarizine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na flunarizine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagsusuka
 • pananakit ng sikmura
 • impatso
 • hirap sa pagtulog
 • pagkabalisa

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Flunarizine?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.