Fluticasone

Kaalaman sa Gamot na Fluticasone

Generic name: fluticasone, fluticasone furoate, fluticasone propionate

Brand name: Avamys, Cutivate, Flixotide, Flutiform, Nasoflo

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang fluticasone ay isang uri ng steroid na mabisa para pahupain ang pamamaga sa katawan. Ito ay kadalasang inirereseta para sa paninikip ng daluyan ng paghinga dahil sa hika at sakit na COPD. Maaari rin itong gamitin para sa allergic rhinitis at mga sintomas na kaakibat nit gaya ng sunod-sunod na pag-bahing at pagbabara ng ilong.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Fluticasone?

Ang gamot na fluticasone ay maaaring nakahanda bilang spray o gamot na inilalagay sa inhaler o nebulizer.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Haluing mabuti ang gamot bago gamitin.
 • Ang fluticasone na ginagamitan ng inhaler o nabulizer ay gamitin nang naaayon sa payo ng doktor. Magpaturo kung hindi sigurado kung paano gamitin.
 • Iwasang mapunta ang gamot sa mata. Hugasan sa oras na mapunta sa mata.
 • Kung sakaling makalimutan ang paggamot, agad na maggamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na paggamot, ituloy na lamang ang nakatakdang paggamot at huwag nang balikan ang nakaligtaang paggamot.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang dami ng gamot o ibahin ang oras ng paggamit nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Fluticasone?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa fluticasone
 • allergy sa gatas
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato at atay
 • impeksyon ng bacteria, virus o fungi sa katawan
 • impeksyon ng parasitiko sa katawan gaya ng bulate at mga maliliit na organismo
 • sakit na TB
 • mahinang resistensya ng katawan
 • glaucoma at katarata

Ang gamot na fluticasone ay hindi mabisang gamot na pampahupa ng atake ng hika. Huwag gagamitin ang gamot na ito para maibsan ang nagsimula nang pag-atake ng hika sapagkat ito ay ginagamit lamang para maiwasan ang mga atake.

Ang paggamit sa gamot na ito ay may posibilidad na makapagpababa ng mga cells ng dugo at makapagpahina ng resistensya. Umiwas sa mga nakahahawang sakit habang gumagamit ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang fluticasone nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang pangmatagalang paggamit ng gamot na ito ay maaaring makapagparupok ng mga buto o osteoporosis, lalo na kung naninigarilyo, hindi aktibo ang pamumuhay, kulang sa calcium at Vitamin D.

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa mga batang ang edad ay 4 taon o mas bata pa.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggagamot ng fluticasone sa mga kabataan, lalo na sa mga mas bata sa 4 na taon ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Fluticasone?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na fluticasone ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng fluticasone.

 • pagpapantal, pamumula at pangangati ng balat, pamamanas ng katawan, at hirap sa paghinga na sintomas ng allergy
 • panghihina, pagliliyo at pagsusuka
 • hirap sa paghinga
 • pananakit ng mata at panlalabo ng paningin
 • problema sa atay
 • pananakit ng ulo
 • hirap sa pagsasalita
 • hirap sa paglunok

Agad na itigil ang paggagamot sa oras na maranasan ang mga nabanggit na epekto. Agad ding magtungo sa pagamutan upang malunasan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng gamot?

Ang sobrang paggamit ng fluticasone ay hindi naman nakadudulot ng sobrang panganib sa kalusugan. Ngunit ang matagalang paggagamot ay maaaring magdulot ng pagpapasa, pagnipis ng balat, pagtatagihawat, at kawalan ng gana sa pakikipagtalik. Agad na magpatingin sa doktor kung nababahala sa mga epektong nararanasan mula sa paggamit ng fluticasone.