Folic Acid

Kaalaman sa Gamot na Folic Acid

Generic name: folic acid

Brand name: Actimed Folic Acid, Enhansid, Folard, GNC Folic Acid, Purifol

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang folic acid ay isang uri ng Vitamin B na natural na nakikita sa mga pagkaing gaya ng mga buto at butil (lentils, peas, beans), orange, atay, asparagus, broccoli at spinach. Ito ay tumutulong sa pagbuo at pagmentena ng mga bagong cells sa katawan at pinipigilan din nito ang mga pagbabago sa istraktura ng DNA upang mapigilan ang pagkakaroon ng kanser. Ang gamot na folic acid ay inirereseta kung sakaling may kakulangan ng folic acid sa katawan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Folic Acid?

Ang gamot na folic acid ay maaaring nakahanda bilang tableta, gamot na tinuturok, o kaya ay pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang gamot na folic acid ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay inumin ng isang buo at huwag hahatiin o dudurugin, sabayan ng isang basong tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Folic Acid?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa folic acid
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • hemolytic anemia
 • sumasailalim sa dialysis
 • madalas umiinom ng alak
 • pagkakaroon ng impektsyon sa katawan

Ang gamot na folic acid ay hindi mahusay na pampalit sa sustansyang natural na nakukuha sa sa mga pagkain. Ito ay karagdagang nutrisyon lamang kung sakaling may kakulangan ng folic acid sa katawan. Makabubuti pa rin ang pagkain ng balanse at masusustansyang pagkain.

Gamitin lamang ang folic acid nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng folic acid sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Folic Acid?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na folic acid ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng folic acid.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagliliyo at kawalan ng gana sa pagkain
 • pagkakabag
 • pag-iiba ng panlasa
 • problema sa pagtulog
 • pagiging iritable

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Ang sobrang pag-inom ng folic acid ay maaaring magdulot ng pamamanhid ng mga kamay, pananakit ng bibig at dila, panghihina, pagkalito, madaling pagkapagod, at hirap sa konsentrasyon. Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na maoverdose ng gamot na ito.