Furazolidone

Kaalaman sa Gamot na Furazolidone

Generic name: furazolidone

Brand name: F-Zolidone

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang furazolidone ay isang gamot na mabisa para sa pagtatae na dulot ng impeksyon ng mikrobyo o maliliit na organismo o protozoa sa sikmura o bituka. Kumikilos ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga organismo sa sikmura.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Furazolidone?

Ang agmot na furazolidone ay karaniwang nakahanda bilang tableta o likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang furazolidone ay iniinom nang may laman ang tiyan.
 • Kung tableta, inumin ang isang buo at huwag hahatiin; kung likido naman, haluin munang mabuti bago inumin.
 • Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Furazolidone?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa furazolidone
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • may G6PD defifiency
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Siguraduhing iinumin ang gamot sa buong haba ng panahon na niresetahan ng gamot kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Ito ay sapagkat may ilang sakit na humuhupa na kaagad ang mga sintomas kahit hindi pa tuluyang naalis ang impeksyon sa katawan. Kung mapapabayaan, may posibilidad na makabuo ng resistensya sa gamot ang mga bacteria at parasitiko. Ang gamot na ito ay walang bisa laban sa impeksyon ng virus na sanhi ng ilang karamdaman gaya ng sipon at trangkaso.

Hindi rin makabubuti ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon ng paggagamot hanggang 3 araw matapos ang gamutan. Maaaring makaranas ng mga side effects kung sasabayan ng alak.

Gamitin lamang ang furazolidone nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pagbibigay ng gamot na ito sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor, lalo na sa mga batang bagong silang pa lamang. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Furazolidone?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na furazolidone ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng furazolidone:

Ang iba pang epekto ay ang sumusunod:

Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa pagamutan kung sakaling makaranas ng mga nabanggit na side effects.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.