Fusidic Acid

Kaalaman sa Gamot na Fusidic Acid

Generic name: Fusidic acid, Sodium fusidate

Brand name: Fucidin Tablet, Fucid, Fuson, Fucinex, Sofinox

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang fusidic acid ay gamot na inirereseta para labanan ang impeksyon ng bacteria sa buto, balat, at dugo. Maaari din itong ireseta para sa kondisyon ng pagsusugat sa gilid o lining ng puso.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Fusidic Acid?

Ang fusidic acid ay karaniwang nakahanda bilang tableta, at kapsula. Maaari ding nakahanda bilang ointment o cream para gamutin ang mga kondisyon sa balat. May gamot din na tinuturok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang fusidic acid ay dapat inumin kasabay ng pagkain o kaya ay inumin kaagad pagkatapos kumain.
 • Kung tableta, inumin ang isang buo at huwag hahatiin, sabayan din ito ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Fusidic Acid?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa fusidic acid
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato o atay
 • umiinom ng iba pang gamot

Ang ilang mga bakuna ay maaaring mawalan ng bisa kung iinumin kasabay ng gamot na ito. Itanong sa doktor kung alin ang mga gamot na dapat ihinto habang umiinom ng fusidic acid.

Sundin ang lahat ng payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng gamot na ito. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng alak kasabay ng pag-inom ng gamot na ito.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng gamot na ito sa mga bata ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Fusidic Acid?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na fusidic acid ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng fusidic acid:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagtatae
 • pag-ihi na kulay tsaa
 • paninilaw ng balat

Kaagad na itigil ang paggagamot at magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga nabanggit na side effects.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng Fusidic Acid?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.