Glimepiride

Kaalaman sa Gamot na Glimepiride

Generic name: glimepiride

Brand name: Diaberid, Glucozen, Glipiren, Asaglim, Norizec, Arya, Solosa, Pharex Glimepiride, Getryl, RiteMED Glimepiride

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang glimepiride ay gamot para sa sakit na diabetes. Ito ay inirereseta upang makontrol ang lebel ng asukal sa dugo at mapigilan ang masasamang epekto ng sakit. Maaaring ireseta ito kasama ng iba pang gamot.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Glimepiride?

Ang glimepiride ay maaaring nakahanda bilang iniinom na tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang glimepiride ay dapat inumin bago kumain ng almusal.
 • Dapat ding inumin ang glimepiride sa magkakaparehong oras sa bawat araw.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Glimepiride?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na glimepiride
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • sakit sa puso
 • sakit sa baga
 • dumanas ng stroke o atake sa puso
 • madalas uminom ng alak
 • umiinom ng over-the-counter na gamot

Gamitin lamang ang glimepiride nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Dapat iwasan ang pag-inom ng alak kung umiinom ng gamot na ito.

Laging bantayan ang lebel ng asukal sa dugo kung ito ay sobrang baba o sobrang taas. Makabubuti din ang paggagamot kung sasabayan ng pag-eehersisyo at pagkontrol sa mga pagkaing kinakain.

Maaaring makasama sa pagbubuntis ang pag-inom ng glimepiride kaya’t agad na ipaalam sa doktor kung nagdadalang-tao.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Kinakailangan muna ang masusing gabay ng doktor bago painumin nito ang mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Glimepiride?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na glimepiride ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng glimepiride:

 • pagkahilo
 • pagsusuka

Narito ang mga seryosong epekto ng gamot na glimepiride:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • paninilaw ng mata at balat
 • madaling pagpapasa sa balat
 • madaling pagkapagod

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Glimepiride?

Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot at makaranas ng mga nabanggit na epekto.