Ibuprofen-Paracetamol (Alaxan)

Kaalaman sa Gamot na Ibuprofen-Paracetamol (Alaxan)

Generic name: ibuprofen + paracetamol

Brand name: Alaxan, Cortal SQR, Muskelax, Paramax, Paratol, Restolax, Selxan

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang ibuprofen ay isang non-steroidal anti-inflammatory drug na mabisa para maibsan ang mga pamamaga, pananakit sa katawan, at pababain ang lagnat, habang ang paracetamol naman ay isang uri ng analgesic na mabisa rin para ibsan ang pananakit sa katawan at lagnat bagaman kumikilos sa ibang pamamaraan.  Ang kombinasyon naman ng gamot na ito ay epektibo bilang pansamantalang pang-lunas sa ilang katamtamang pananakit ng ulo, ngipin, likod, mga kalamnan, mga kasu-kasuan, at puson.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Ibuprofen-Paracetamol?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang karaniwang tableta, o fast release na tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang ibuprofen-paracetamol ay maaari lamang inumin kasabay ng pagkain o pagkatapos kumain, at sasamahan ng isang baso ng tubig.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Ibuprofen-Paracetamol?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • may allergy sa paracetamol, sa ibuprofen, o sa iba pang NSAIDs
 • problema sa atay at bato
 • may altapresyon at karamdaman sa puso
 • problema sa pamumuo ng dugo
 • kasaysayan ng stroke o atake sa puso
 • diabetes
 • problema sa pagtunaw o ulcer
 • pamamanas sa ilang bahagi ng katawan gaya ng paa at hita
 • hika

Mahalagang malaman na ang pag-inom ng ibuprofen-paracetamol ay ipinagbabawal sa mga taong may allergy sa mga gamot na Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) at paracetamol, sa mga taong sumailalim o kakalipas pa lang sa bypass heart surgery, sa mga taong may sakit sa bato, ulcer at mga kondisyon sa tiyan at bituka, at mga nagbubuntis na nasa huling trimester. Hindi dapat isabay ang pag-inom ng gamot na ito at pag-inom ng alak.

Hindi rin dapat inumin ang gamot na ito ng sosobra sa anim na tableta sa isang araw sapagkat maaari itong magdulot pagkaoverdose na puwedeng humantong sa mga kondisyon at sakit sa puso gaya ng atake sa puso at stroke, at pagkabutas ng tiyan at bituka. Kung mapapabayaan, maaari itong makamatay.

Gamitin lamang ang ibuprofen nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Upang maiwasan ang pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over-the-counter na may sangkap na ibuprofen o paracetamol.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng ibuprofen-paracetamol sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor, lalo na kung ang edad ay 18 na taon pababa. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na ibuprofen-paracetamol ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng ibuprofen-paracetamol.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • Paghapdi at pangangasim ng tiyan
 • kabag
 • pagkahilo at pananakit ng ulo
 • pangangati at pamumula ng balat
 • panlalabo ng paningin

Sa mga malalalang kondisyon, maaari ding maranasan ang mga sumusunod

 • pamamaga ng katawan
 • panghihina
 • pananakit ng dibdib
 • hirap sa pagihi
 • paninilaw ng balat at mata
 • pagsusuka at pagliliyo
 • pagdurugo sa dumi
 • kulay tsaa na ihi
 • lagnat at kombulsyon

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Ibuprofen-Paracetamol?

Ang sobrang pag-inom ng ibuprofen-paracetamol ay maaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at pag-ubo na may kasamang dugo, pananakit ng sikmura, hirap sa paghinga, o pagka-coma. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.