Indacaterol

Kaalaman sa Gamot na Indacaterol

Generic name: Indacaterol maleate

Brand name: Ultibro Breezhaler, Onbrez Breezhaler

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang indacaterol ay gamot na mabisa para sa ubo, paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, at matunog na paghinga (wheezing). Madalas itong ireseta para sa sakit na chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Indacaterol?

Ang gamot na indacaterol ay kadalasang nakahanda bilang kapsula na ginagamitan ng inhaler.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang indacaterol ay ginagamitan ng inhaler. Huwag itong iinumin tulad ng ibang naka-kapsulang gamot.
 • Tiyaking alam kung paano gamitin ang inhaler para dito. Sundan ang instruction manual na kalakip ng gamot o magpaturo sa doktor.
 • Kung sakaling makalimutan ang paggamit ng gamot, agad na maggamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na paggamot, ituloy na lamang ang nakatakdang paggamot at huwag nang balikan ang nakaligtaang paggamot.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang dami ng gamot o ibahin ang oras ng paggamit nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Indacaterol?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na indacaterol
 • sakit na hika o asthma
 • sakit sa atay at bato
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • diabetes
 • altapresyon
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang indacaterol nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Makabubuti rin ang pagkonsulta muna sa doktor bago ang paggamit ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o pananakit ng katawan na mabibiling over-the-counter. Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Umiwas sa mga iba’t ibang uri ng allergens gaya ng alikabok, pollen, balahibo ng hayop, na maaaring makapagpalala ng kondisyon. Huwag ding manigarilyo lalo na sa buong haba ng panahon ng paggagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Hindi aprubado ang paggamit ng gamot na ito sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Indacaterol?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na indacater0l ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng indacaterol.

 • pananakit ng ulo,
 • sore throat
 • pagliliyo
 • paglala ng ubo
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Indacaterol?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.