Iron Supplement

Kaalaman sa Gamot na Iron Supplement

Generic name: iron supplement, ferrous fumarate, ferrous sulfate

Common name: Feosol Spansule, Ferglobin, Sangobium Prenatal FA, Rhea Ferrous Sulfate

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang iron supplement ay inirereseta para sa mga taong may kakulangan sa mineral na iron, partikular na ang may sakit na iron deficiency anemia. Maaari din itong ibigay sa mga buntis, dumaranas ng malagas na pagreregla, mahinang kumain, at iba pa.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Iron Supplement?

Ang iron supplement ay maaaring nakahanda bilang tableta, kapsula, o likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang iron supplement ay pinakamainam inumin nang walang laman ang tiyan. Maaaring 1 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain.
 • Huwag humiga sa loob ng 30 minuto pagkatapos inumin ang gamot.
 • Ang tableta at kapsula ay inumin ng isang buo at huwag hahatiin o dudurugin, sabayan ng isang basong tubig.
 • Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot. Iwasang gumamit ng kutsara lang.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Iron Supplement?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa iron
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • Vitamin B12 deficiency
 • diabetes
 • ulcer sa sikmura at bituka
 • sobrang iron sa katawan.
 • regular na tumatanggap ng salin na dugo
 • alcoholic
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Dapat iwasan ang gamot na antacid, mga pagkaing yari sa gatas (dairy), tinapay na whole grain, itlog, tsaa, at kape. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa pagsipsip ng katawan sa iron supplement.

Ang iron ay makapagdudulot ng pag-itim ng kulay ng dumi. Ito ay normal lang at hindi dapat ikabahala. Maaari ding magdulot ng paninilaw ng ngipin ang pag-inom ng iron supplement. Ito ay normal lamang din at pansamantala lamang.

Ang gamot na iron supplement ay hindi mahusay na pampalit sa sustansyang natural na nakukuha sa sa mga pagkain. Ito ay karagdagang nutrisyon lamang kung sakaling may kakulangan ng iron supplement sa katawan. Makabubuti pa rin ang pagkain ng balanse at masusustansyang pagkain.

Gamitin lamang ang iron supplement nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng iron supplement sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor lalo na sa mga batang ang edad ay 12 na taon o mas bata pa. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Iron Supplement?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na iron supplement ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng iron supplement.

 • hirap sa pagdumi o pagtitibi
 • pangingitim ng dumi
 • kawalan ng gana sa pagkain
 • pagsusuka
 • pananakit ng sikmura
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng Iron Supplement?

Ang sobrang pag-inom ng iron supplement ay maaaring magdulot ng pamamanhid ng mga kamay, pananakit ng bibig at dila, panghihina, pagkalito, madaling pagkapagod, at hirap sa konsentrasyon. Maaari din itong magdulot ng pagkakalason sa katawan kung sobra ang mainom. Agad na magtungo sa pagamutan sa oras na maoverdose ng gamot na ito.