Itopride

Kaalaman sa Gamot na Itopride

Generic name: itopride, itopride hydrochloride

Brand name: Ganaton

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang itopride ay inirereseta para palakasin ang pagkilos ng mga kalamnan sa sikmura at bituka, at maibsan ang pakiramdam ng pagsusuka, pagliliyo, pangangasim ng tiyan, heartburn, kabag, at pananakit ng sikmura.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Itopride?

Ang gamot na itopride ay nakahanda sa anyong tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang itopride ay dapat inumin nang walang lamang ang tiyan. Maaaring 1 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain.
 • Lunukin ng buo ang tableta, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Itopride?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na itopride
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa daluyan ng pagkain gayan ng ulcer, o harang sa daluyan.
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over the counter.

Gamitin lamang ang itopride nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata upang maiwasan ang pagka-overdose at iba pang epekto. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Itopride?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na itoprde ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagliliyo at pagsusuka
 • pagtatae o hirap sa pagtae
 • pananakit ng sikmura
 • paglalaway
 • pagiging iritable
 • hirap sa pagtulog
 • paninilaw ng balat at mata

Agad na itigil ang paggagamot at magpatingin sa sa doktor sa oras na maranasan ang mga nabanggit na epekto.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Itopride?

Ang mga nabanggit na epekto ay posibleng maranasan sa oras na mapasobra ang ininom na gamot. Agad na magtungo sa pagamutan kung sakaling maranasan ang mga hindi kanais-nais na epekto.